Uprzejmie informujemy o zakresie działania Biura Kariera UW do dnia 14.04.2020 r.

W związku z zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW:

>> planowane warsztaty i spotkania z udziałem pracodawców zostają odwołane;
>> wszystkie stacjonarne konsultacje z doradcą kariery/coachem zostają wstrzymane do odwołania;

>> dla zainteresowanych konsultacje z doradcą będą możliwe drogą telefoniczną, mailową po uprzednim ustaleniu formuły zdalnego spotkania;

>> serwis z ofertami biurokarier.edu.pl funkcjonuje bez zmian; zapraszamy pracodawców, studentów i absolwentów do korzystania z portalu;

>> studentów/absolwentów zainteresowanych dostępem do serwisu z ofertami, prosimy o kontakt mailowy, prześlemy procedurę zdalnej rejestracji;

>> zainteresowanych uzyskaniem skierowania lub przygotowaniem umowy na praktyki prosimy o przesłanie maila z informacją. Prześlemy formularz praktykanta i przygotujemy stosowne dokumenty. Osobisty odbiór oryginalnego egzemplarza umowy będzie możliwy po 14.04.2020 r. Istnieje możliwość przesłania skanu umowy na maila.

W sprawach bieżących prosimy o ograniczenie kontaktu osobistego i kontakt za pośrednictwem korespondencji mailowej: biurokarier@adm.uw.edu.pl lub telefonicznej 22 55 20763. Wszelkie informacje na temat działalności Biura będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej i za pośrednictwem social mediów.

Prosimy o śledzenie komunikatów Rektora UW, które stanowią podstawę do świadczenia usług przez Biuro Karier.

Range of Careers Office's activities until 14th of April 2020

 

In connection with The By-law nr 50. Rector of University of Warsaw from 10th of March 2020 concerned on preventing the spread of COVID-19 virus among the University of Warsaw, Careers Office kindly inform that:

- planned workshops and meetings with employers are canceled;

- all stationary CV consultations with career consultants are canceled (we provide online CV consultation via telephone or email, to adjustment);

- our website with offers www.biurokarier.edu.pl operates same as ever, you are welcome to use the portal;

- students and graduates who are interested in having an access to our portal please contact us via email and then we will send a procedure of registration;

- people who are interested in obtaining a referral or preparing a traineeship agreement, please send us an e-mail with information. We will send the intern form and prepare relevant documents. Personal collection of the original copy's contract will be possible after 14th of April, 2020. We inform that it is possible to send a scan of the contract by email.

To reduce personal contact, please contact us via email biurokarier@adm.uw.edu.pl  or by the telephone 22 5520763.

All information about the Office's activities will be updated on the website and via social media.

We recommend to keep up to date with Rector's annoucements.

 

Misja i zadania Biura


Misją Biura Karier UW jest „świadczenie usług studentom i absolwentom Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie kształtowania umiejętności pozwalających na konkurowanie na wymagającym rynku pracy oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom".

Głównymi zadaniami Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego są:

  • organizacja warsztatów i wykładów dla studentów i absolwentów
  • prowadzenie rozmów doradczych umożliwiających wybór kariery zawodowej
  • współpracy z innymi biurami karier, urzędami pracy oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rynku i dla rynku pracy

Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, szczególnie koncentrując się na:

  • możliwości organizowania praktyk studenckich i podpisywaniu porozumień umożliwiających ich organizację
  • pozyskiwaniu ofert praktyk, staży, pracy
  • organizacji prezentacji firm na uczelni
  • akcjach informacyjnych dotyczących działalności Biura i sytuacji na rynku pracy
  • nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z mediami