Etnologia i antropologia kulturowa

Sylwetka absolwenta:

Absolwent posiada wiedzę na temat specyfiki kulturowo-społecznej wybranych regionów Polski, Europy i świata. Potrafi interpretować zjawiska o charakterze społecznym i kulturowym. Ma wyrobioną umiejętność etnograficznej pracy terenowej i prowadzenia badań opierających się na bezpośrednim kontakcie z innymi ludźmi, co pozwala rozwinąć wrażliwość i otwartość na odmienność. Potrafi samodzielnie zaprojektować badanie jakościowe i je przeprowadzić, dobierając odpowiednie narzędzia i metody badawcze oraz korzystając ze źródeł zastanych i wywołanych, a następnie przeanalizować i zaprezentować wyniki. Poza umiejętnością samodzielnej pracy, posiada również umiejętność pracy zespołowej przy realizacji projektów badawczych i prezentacji wyników. Absolwent rozumie mechanizmy zjawisk wykluczenia społecznego i dyskryminacji, w związku z czym może opracowywać programy zapobiegające marginalizacji.

Praca:

Absolwent może pracować w placówkach naukowo-badawczych, instytucjach kulturalnych i komercyjnych zajmujących się kulturą typu ludowego (folklorem, sztuką nieprofesjonalną), oświatowych, mediach, fundacjach, gdzie potrzebna jest umiejętność kontaktu z innymi ludźmi, nierzadko o odmiennym zapleczu kulturowym. Może podjąć pracę jako nauczyciel, klasyfikator, fotoedytor, edytor, redaktor, pracownik w wydawnictwie, muzealnik w muzeach etnograficznych i regionalnych, skansenach, rzeczoznawca. Jest przygotowany również do pracy w ośrodkach badania opinii publicznej (reklamie, marketingu, public relations). Może także wykorzystać swą wiedzę i umiejętności w branży turystycznej, np. jako pilot wycieczek lub przewodnik turystyczny.

Gospodarka przestrzenna

Sylwetka absolwenta:

Absolwent rozumie, jak funkcjonują różne szczeble administracji publicznej i jak kształtują się relacje między nimi, zarówno w warunkach polskich, jak i za granicą (w tym także w skali europejskiej). Rozumie również relacje przestrzenne między różnymi instytucjami a środowiskiem przyrodniczym i zyskuje wiedzę potrzebną do zarządzania zrównoważonym rozwojem przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa kultury. Potrafi krytycznie ocenić zjawiska przestrzenne, w czym przydaje mu się umiejętność wykorzystania różnorodnych metod i narzędzi badawczych, a następnie zaprezentować różne doktryny i możliwości rozwiązania problemów przestrzennych oraz sformułować projekty planistyczne, które mogą mieć na celu podwyższenie konkurencyjności regionów. Ponadto absolwent jest gotowy do aktywnego uczestniczenia w różnorodnych środowiskach: administracji publicznej, organizacja pozarządowych, biznesie, świecie nauki i innych grup społecznych oraz wie, jak zaprogramować społeczno-regionalny rozwój terenu, na którym aktorzy życia społecznego rezydują.

Absolwent potrafi samodzielnie rozwiązywać konkretne problemy, pozyskiwać informacje z różnych, w tym nowych i alternatywnych, źródeł.

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna pozwalają na zdobycie umiejętności analitycznego myślenia, twórczego podchodzenia do rozwiązywania problemów oraz umiejętności negocjacyjnych.

Absolwent posiada umiejętność stosowania procedur wymaganych przy ubieganiu się o środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

(Absolwent po ukończeniu studiów w ramach programu Euroreg potrafi również dokonywać analiz statystycznych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych).

Praca:

Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna mogą pracować w urzędach gmin, w szczególności w komórkach zajmujących się koordynacją rozwoju, promocją gminy, mienia komunalnego, przygotowania inwestycji, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, gospodarki gruntami, turystyki i rekreacji. Mogą również znaleźć zatrudnienie w urzędach administracji rządowej (wojewódzkich i rejonowych) bądź urzędach nowych szczebli samorządu terytorialnego, np. powiatu. Są przygotowani również do pracy w biurach projektowych pracujących na rzecz gmin i miast, przedsiębiorstwach oddziaływujących na środowisko bądź produkujących na rzecz środowiska, a także w biurach podróży, agencjach obrotu nieruchomościami czy firmach zajmujących się konsultingiem z zakresu gospodarki przestrzennej. Absolwenci zatrudniani są ponadto w strukturach Unii Europejskiej, a także instytucjach zajmujących się wykorzystaniem środków unijnych na cele rozwoju terytorialnego.

 

HISTORIA

Sylwetka absolwenta:

Absolwent posiada bogatą wiedzę z zakresu historii politycznej, gospodarczej i społeczno-kulturowej Polski, dzięki czemu potrafi umieścić omawiane zagadnienia w kontekście procesów społecznych, politycznych, kulturowych i gospodarczych wybranej epoki.

Absolwent historii jest wyposażony w umiejętności warsztatowe, które pozwalają podjąć pracę badawczą, poczynając od sformułowania problemu, poprzez analizę, aż po prezentację wyników w formie pisemnej (potrafi napisać teksty naukowe, jak i popularnonaukowe) lub ustnej. Absolwent potrafi prowadzić świadomy dialog – umie przedstawiać własne sądy i argumentować, przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla twierdzeń innych. Rozumie wagę zachowania dziedzictwa przeszłości we współczesnym świecie i życiu społecznym.

Absolwent historii posiada zdolność krytycznego myślenia, sprawnego zdobywania i weryfikacji informacji, potrafi brać udział w merytorycznej dyskusji, oraz zarówno samodzielnie, jak i grupowo rozwiązywać problemy.

Potrafi tłumaczyć obcojęzyczne teksty źródłowe i historiograficzne.

Praca:

Absolwent historii może podjąć pracę jako nauczyciel historii, archiwista, pracownik w wydawnictwie, muzealnik, kurator muzeum, bibliotekarz. Absolwenci pracują również w redakcjach, urzędach państwowych i samorządowych oraz jako współpracownicy instytucji eksperckich. Po studiach historycznych można też rozwijać karierę w branży turystycznej, pracując jako przewodnik turystyczny lub pilot wycieczek.