Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

OFERTA UW DLA BIZNESU

Potencjał badawczy Uniwersytetu Warszawskiego obejmuje wszystkie najważniejsze dziedziny i dyscypliny naukowe.
Pragniemy służyć przedsiębiorcom naszym bogatym doświadczeniem naukowym, wysokim poziomem kompetencji pracowników uczelni, a także najnowocześniejszymi urządzeniami badawczymi w wielu dziedzinach nauk stosowanych.
Logo UOTT
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego jest ogólnouniwersytecką jednostką, która w sposób kompleksowy pomaga w zapewnieniu ochrony własności intelektualnej (IP), zarządzaniu IP oraz w przeprowadzeniu całościowego procesu transferu technologii i wiedzy (w tym komercjalizacji) rezultatów prac badawczych. Ponadto UOTT wspiera naukowców i zespoły naukowe poprzez własne sekcje projektów i promocji, angażując się w zdobywanie finansowania badań ze źródeł zewnętrznych oraz w popularyzację nauki.
Centrum Analiz Medialnych CAM UW i Laboratorium Badań Medioznawczych LBM UW dysponuje najnowocześniejszym
sprzętem badawczym i oprogramowaniem do przeprowadzania badań biometrycznych.
Ośrodek Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem UW na bieżąco reaguje i komentuje wydarzenia dotyczące politologii i przeprowadza pogłębione analizy. Wśród instytucji publicznych, dla których eksperci OAP UW przygotowywali opracowania, znajdują się m.in.: MSW, MSZ, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Sejmu RP, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki.
DELab to instytut badawczy ufundowany przez Google, który prowadzi badania dotyczące wpływu nowoczesnych technologii
na społeczeństwo i gospodarkę. Duża część badań ma aplikacyjny charakter, a ich wyniki są wykorzystywane przy kształtowaniu polityki publicznej, opracowywania konkretnych rekomendacji dla biznesu, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.
Centrum Badań nad Uprzedzeniami jest interdyscyplinarną jednostką Wydziału Psychologii UW, skupiającą psychologów społecznych
i socjologów zainteresowanych problematyką stereotypów, uprzedzeń, rasizmu, dyskryminacji i innymi zagadnieniami
z obszaru stosunków międzygrupowych.
Centrum Nowych Technologii tworzy przestrzeń umożliwiającą rozwój, kształcenie liderów nauki i gospodarki poprzez realizację interdyscyplinarnych badań naukowych z pogranicza biologii, chemii, fizyki i technologii informacyjnych.
Funkcjonowanie Centrum Projektów i Ekspertyz obejmuje trzy obszary: wsparcie dla biznesu i administracji publicznej, realizację projektów współfinansowanych ze środków UE oraz komercjalizację miękkich projektów badawczych. W ramach wskazanych obszarów działania CPiE realizuje projekty „własne” (W. Zarządzania UW) i projekty „zewnętrzne”, pozyskane w ramach współpracy
z biznesem i jednostkami samorządu terytorialnego.
Centrum Nauk Sądowych UW, gdzie funkcjonuje Biuro Ekspertyz, dysponuje nowoczesnym zapleczem sprzętowym
i laboratoriami znajdującymi się w ramach wydziałów: Biologii, Chemii,  Fizyki oraz Prawa i Administracji, a także
wykwalifikowaną kadrą pracowników naukowych i technicznych.
Centrum Współpracy i Dialogu UW wspiera uczelnię i jej partnerów w nawiązywaniu kontaktów, a potem ustalaniu warunków
do podejmowania konkretnych partnerstw oraz realizacji projektów, które przysłużyć się mogą realnych zmianom jakości życia publicznego w Polsce i na świecie.
Centrum Wyzwań Społecznych UW tworzy i wdraża projekty badań i diagnoz lokalnych, strategie rozwoju dla instytucji i samorządów oraz narzędzia do ewaluacji i mierzenia społecznego oddziaływania programów dla firm i instytucji publicznych.
Centrum Europejskie UW to jednostka, która prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów I i II stopnia oraz realizuje badania naukowe. Centrum  wydaje kwartalnik „Studia Europejskie – Studies in European Affairs”, prace monograficzne i podręczniki akademickie. Pracownicy CE UW są obecni w mediach w celu realizacji misji edukowania społeczeństwa.
Ośrodek Badań nad Migracjami UW to interdyscyplinarna i międzywydziałowa jednostka badająca procesy migracyjne w Polsce i w Europie. Publikuje ona wyniki badań oraz wydaje czasopismo „Central and Eastern European Migration Review”. OBM oferuje studia podyplomowe kierowane do osób zainteresowanych współczesnymi procesami migracyjnymi.
Logo OAUW
Obserwatorium Astronomiczne UW zostało założone w 1825 r. i posiada dwie stacje obserwacyjne. Dziś jest liderem wielkoskalowych przeglądów fotometrycznych nieba. Pracownicy OAUW realizują i uczestniczą w międzynarodowych projektach i misjach satelitarnych. Jednostka realizuje również zajęcia dydaktyczne w ramach studiów I i II stopnia oraz dla wybitnych uczniów szkół średnich.
Logo CNBCH UW
Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych UW to miejsce realizacji badań naukowych, które wpływają na rozwój nowych technologii w m.in. energetyce, analityce, farmacji, medycynie, biotechnologii, nowych materiałach i ochronie środowiska.
ICM UW
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW prowadzi zaawansowane prace dotyczące przetwarzania, analizy i wizualizacji danych, zaawansowanych prac obliczeniowych oraz edukowaniu o wynikach prowadzonych badań.
Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW  jest miejscem w którym społeczność uniwersytecka realizuje inicjatywy wolontariackie, szkolenia oraz programy i projekty społeczne w takich obszarach jak: edukacja, komunikacja międzykulturowa, odpowiedzialność obywatelska, antydyskryminacja i ochrona środowiska.
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW zarządza Stacją Badawczą w Kairze oraz Polskim Ośrodkiem Archeologicznym w Chartumie, prowadzi badania archeologiczne, konserwatorskie i rekonstrukcyjne w północno-wschodniej Afryce, na Bliskim Wschodzie, Cyprze, Półwyspie Arabskim i Zakaukaziu oraz upowszechnia ich wyniki w ramach publikacji naukowych, wystaw, wykładów i konferencji.
Logo Inkubator UW
Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego został stworzony w celu wspierania postaw i zachowań przedsiębiorczych w społeczności akademickiej. Organizowane są warsztaty, szkolenia, spotkania z ekspertami a także inne programy, które pozwalają na rozwój projektów biznesowych i społecznych.
Portal Synergia WZ UW – nowoczesna platforma Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, łącząca biznes z nauką, a pracodawców ze studentami i absolwentami Wydziału. Wydział Zarządzania UW od lat współpracuje z biznesem, realizując wspólne projekty badawcze, kształcąc kadrę menadżerską oraz pośrednicząc w pozyskiwaniu pracowników. W portalu Synergia WZ UW znajdują się cztery strefy dedykowane głównym odbiorcom, w tym jedna specjalnie przygotowana dla biznesu.