Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

POLITYKA PRYWATNOŚCI I DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych
Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet Warszawski przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.uw.edu.pl. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie UW stosujemy pliki cookies[1] . Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień przeglądarki:

Serwis uw.edu.pl stosuje następujące pliki cookies:

 • wydajnościowe – zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających;
 • funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:
 • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny uw.edu.pl;
 • cookies googleads.g.doubleclik.net – służą do weryfikacji „kliknięć”
  i automatycznego tagowania adresów url;
 • doubleclick.net – służy weryfikacji godziny, daty, miejsca wyświetlenia tekstu, oraz określenie ile razy odwiedziłeś wskazaną witrynę

Więcej o plikach cookies firmy google można przeczytać na stronach:

Serwisy obce, do których może odsyłać serwis uw.edu.pl mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej. Serwis uw.edu.pl nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Uprzejmie prosimy by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

Zmiana ustawień plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych w domenie uw.edu.pl.

Gromadzenie danych

Serwis uw.edu.pl przechowuje zapytania http kierowane do naszego serwera. Zasoby identyfikowane są przez adresy URL. W plikach logów serwera www przechowywane są następujące informacje:

 • publiczny adres IP komputera z którego przyszło zapytanie,
 • nazwa stacji klienta,
 • liczba wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,

Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na mocy przepisów regulujących ochronę danych osobowych.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki pomocne w administrowaniu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);
 • telefonicznie: 22 55 20 000.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • prowadzenia komunikacji z Państwem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, jeśli zainicjują Państwo taką komunikację – art. 6 ust. 1 lit. c RODO[2]
  (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze[3]);
 • poprawy jakości usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze strony – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ułatwieniu korzystania ze strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług);
 • wysyłki newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą);
 • dołączenia do listy mailingowej dla mediów – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą);

Zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres: redakcja.www@uw.edu.pl .

Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadania w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a także w uzasadnionych przypadkach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy, współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Państwa dane
w związku z realizowanym zadaniem.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.
W celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych z tymi odbiorcami została podpisana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do chwili realizacji celu, w którym dane zostały zebrane, a następnie w przypadkach, które tego wymagają przez okres wskazany
w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz przepisach ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:

 • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych

Podanie danych, które przetwarzane są w związku z realizacją obowiązku prawnego jest obowiązkowe, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić realizację celów wskazanych wyżej.

Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. Wszelkie zmiany polityki prywatności są wprowadzane na niniejszej stronie.

[1] https://wszystkoociasteczkach.pl/

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.)

[3] Obowiązek prawny w szczególności wynika z:

 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • ustawa z dnia 16 lipca 2016 r. Prawo telekomunikacyjne;
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępnści ma zastosowanie do strony internetowej www.biurokarier.uw.edu.pl

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.biurokarier.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Monika Niepiekło. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: monika.niepieklo@uw.edu.pl, telefon 22 55 20763. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.
Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich – Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa
Kierownik / Dyrektor administracyjny: Wojciech Miksa: telefon: 22 55 21 860, e-mail: w.miksa@adm.uw.edu.pl

Wejście do budynku:

Wejście do budynku klatką D: drzwi dwuskrzydłowe szerokość: 57cm otwarte, 60 cm zamknięte. Przy wejściu znajduje się po dwa stopnie zewnętrzne i dwa wewnętrzne, klamka na wysokości 105 cm. Wejście do budynku klatką E: drzwi dwuskrzydłowe szerokość: 58 cm otwarte, 60 cm zamknięte. Przy wejściu znajduje się po dwa stopnie zewnętrzne i dwa wewnętrzne, klamka na wysokości 105 cm.

Korytarze i przejścia:

Brak windy w budynku. Wejście do biur przez drzwi jednoskrzydłowe o szerokości od 84cm do 89cm, klamki na wysokości 105 cm-108 cm, wąskie schody i ostry zakręt.

Dojazd i miejsca parkingowe:

Dojazd autobusem do przystanku Uniwersytet na Karkowskim Przedmieściu. Parking dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Kampusu Centralnego po wcześniejszym uzyskaniu karty parkingowej. Pomocy w pozyskaniu karty udziela Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym:

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM:

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
Kontakt do BON: 22 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podczas warsztatów i szkoleń organizowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego.