Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

PRAKTYKI ERASMUS+ – PRZYJAZD NA UW

Biuro Karier UW (BK UW)koordynuje stronę formalną odbywania praktyk w ramach Erasmusa w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego.
Pracownicy zamierzający przyjąć studentów prosimy o kontakt w celu omówienia szczegółów biurokarier@adm.uw.edu.pl  lub tel. (22 55 20 763). Zwracamy uwagę, że UW występuje tu w roli pracodawcy i mając to na uwadze tak należy formułować program praktyki.

Realizacja praktyk na Uniwersytecie Warszawskim w ramach programu Erasmus
FORMALNOŚCI: KROK PO KROKU

 1. Jednostka UW rozpatruje wniosek studenta/doktoranta o przyjęcie na praktykę i ustala m.in. termin i okres jej trwania oraz wyznacza opiekuna praktykanta.
 2. Jednostka UW przekazuje studentowi /doktorantowi decyzję o przyjęciu na praktykę (formularz Confirmation Letter). Confirmation Letter podpisuje Opiekun oraz Kierownik jednostki UW/osoba upoważniona do reprezentowania jednostki.
 3. Jednostka UW, uczelnia wysyłająca oraz praktykant ustalają wspólnie program praktyki podpisują Learning Agreement Student Mobility for Traineeships [LA]” część “Before the Mobility”, zwane dalej umową (LA).
 4. Biuro Karier (Biuro Karier) sprawdza umowę [LA] pod względem formalnym, w tym dane osób ją podpisujących:
  a)
  koordynatora ds. mobilności w jednostce przyjmującej UW i/lub Dziekan w jednostce przyjmującej UW,
  b) opiekuna w jednostce przyjmującej UW
  .
  • Zaleca się następującą kolejność podpisywania umowy:
   1. Reprezentanci po stronie uczelni wysyłającej
   2. Praktykant
   3. Opiekun/Mentor w jednostce przyjmującej UW
   4. Koordynator ds. mobilności w jednostce przyjmującej UW i/lub Dziekan w jednostce przyjmującej UW

 5. Praktykant musi dostarcz do BK:
  a) k
  opię ubezpieczenia zdrowotnego, NNW na cały okres podróży i odbywania praktyki, OC na okres odbywania praktyki, lub
  b) oświadczenie, że w dniu rozpoczęcia praktyki będzie posiadał stosowne
  ubezpieczenia (załącznik 2).
  W przypadku dołączenia do umowy oświadczenia, praktykant jest zobowiąz
  any do dostarczenia kopii ubezpieczenia zdrowotnego, NNW i OC najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.
 6. Praktykant jest zobowiązany do odbycia szkolenia:
  a)
  ogólnego w Inspektoracie BHP UW (musi zgłosić się do BK w ustalonym terminie (praktykant otrzymuje instrukcje BHP w języku angielskim w formie papierowej);
  b)
  stanowiskowego w jednostce przyjmującej.
  Oba szkolenia potwierdzane są podpisami w deklaracji szkolenia BHP
  .
 7. Najwcześniej na 7 dni kalendarzowych przed ukończeniem praktyki jednostka przyjmująca wypełnia Learning Agreement Student Mobility for Traineeships część After the Mobility Traineeship Certificate.
  Dokument podpisują: opiekun praktyki i koordynator ds. mobilności odpowiedzialny za praktyki w Jednostce przyjmującej UW.
  Jednostka przyjmująca
  wydaje oryginał praktykantowi, zaś skan certyfikatu przesyła do BK. BK przesyła niniejszy skan do wiadomości Biura Współpracy z Zagranicą.


UWAGI!

 1. Legitymacja studencka
  Praktykant nie jest uprawniony do otrzymania legitymacji studenckiej UW, ponieważ nie posiada statusu studenta UW w trakcie odbywania praktyki [podstawa prawna: § 6 ust. 1 i 4 i § 7 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.09.2011 r. w zw. z art. 192 ust. 1 Ustawy z dnia 27.07.2015 r. Prawo o szkolnictwie wyższym).

  § 6. 1. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów:

  Po immatrykulacji student otrzymuje:

  1) indeks, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jeżeli regulamin studiów przewiduje dokumentowanie przebiegu studiów w indeksie;

  2) legitymację studencką.
  Legitymację studencką może otrzymać również student zagranicznej uczelni odbywający w polskiej uczelni część studiów.
  § 7. 1. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów:
  legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym status studenta.”
  Aby uzyskać potwierdzenia statusu studenta, możliwe jest wyrobienia karty ISIC.
 2. Zakwaterowanie
  Jednostka przyjmująca UW nie ma obowiązku zapewnienia zakwaterowania, jednak może zaoferować praktykantowi miejsce w Domu Studenta, Domu Gościnnym Hera lub Sokrates w miarę dostępności miejsc.
  • W celu zakwaterowania praktykanta 
   • w Domu Studenta, jednostka przyjmująca UW:
    a) potwierdza dostępność miejsca w Biurze Spraw Studenckich BSS (min. 2 tygodnie przed przyjazdem praktykanta; tel: 22 55 20 440 , email: akademiki@uw.edu.pl;

    b) rejestruje praktykanta w USOS (status pobytu „spoza UW”; kod jednostki 88 99 00 00);

    c) przesyła do BSS skan dowodu tożsamości (paszportu/dowodu osobistego) praktykanta.
   • w Domu Gościnnym Hera, jednostka przyjmująca UW:
    a) potwierdza dostępność miejsca pod nr. tel. 22 55 31 004;

    b) przesyła skan zgłoszenia zakwaterowania na adres
    Herarezerw@adm.uw.edu.pl. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie Biura Współpracy z Zagranicą .

FORMALNOŚCI: KROK PO KROKU – Plik do pobrania:

w przygotowaniu