Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

PRAKTYKI I STAŻE ABSOLWENCKIE

Praktyki absolwenckie

Kto może zostać skierowany na praktyki?

Absolwent do 30 r. ż. z wykształceniem przynajmniej na poziomie gimnazjalnym.

Jak długo może trwać praktyka?

Maksimum 3 miesiące u jednego Organizatora praktyki, co oznacza że można podjąć u następnego Organizatora praktyki kolejną praktykę absolwencką.

Odpłatność praktyk absolwenckich.

W przypadku praktyki odpłatnej wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679).

Ubezpieczenie, a praktyki absolwenckie.

Organizator praktyki nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia NNW dla Praktykanta, jednak w jego interesie jest zadbanie o ubezpieczenie osoby podejmującej praktykę.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. 2009 Nr 127, poz. 1052)

 

Staże absolwenckie finansowane ze środków urzędów pracy

Kto może zostać skierowany na staż?

Powiatowy urząd pracy może skierować na staż osoby, jeśli spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków, a więc jeżeli są:

 • osobą bezrobotną do 25. roku życia,
 • osobą bezrobotną powyżej 50. roku życia,
 • osobą długotrwale bezrobotną (oznacza to, że byłeś zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
 • osobą po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
 • kobietą, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • osobą bezrobotną bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • osobą bezrobotną samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia,
 • osobą bezrobotną niepełnosprawną,
 • osobą bezrobotną, która po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła zatrudnienia,
 • lub osobą, która w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyła 27. roku życia.

Ważne dla Uczelni: w stażu może brać udział np. student studiów niestacjonarnych zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Jak długo może trwać staż?

 • od 3 do 12 miesięcy – jeżeli jest to osoba bezrobotną do 25. roku życia lub do 27. roku życia (do 12 miesięcy po ukończeniu szkoły wyższej),
 • od 3 do 6 miesięcy – jeżeli jest to osoba w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Co należy zrobić, żeby zostać skierowanym na staż?

Osoba zainteresowana odbyciem stażu, może zapytać o wolne miejsca stażu we właściwym powiatowym urzędzie pracy lub samodzielnie poszukać pracodawcy. Możliwość zorganizowania stażu uzależniona jest od środków finansowych, którymi dysponuje powiatowy urząd pracy.

Dlaczego warto skorzystać ze stażu?

Korzystając ze stażu, zdobywa się doświadczenie zawodowe oraz zwiększa swoje szanse na rynku pracy. Stażysta otrzymuje także stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy, wypłacane przez właściwy powiatowy urząd pracy.

Przydatne informacje

 • w okresie odbywania stażu nadal pozostaje się osobą bezrobotną,
 • ma się prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu,
 • po zakończeniu stażu wydawane jest zaświadczenie o odbyciu stażu,
 • jeżeli staż jest odbywany poza miejscem zamieszkania, można ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu lub zwrot kosztów zakwaterowania w miejscowości, w której odbywa się staż,
 • okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych,
 • okres pobierania stypendium nie wlicza się do okresu umożliwiającego nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,
 • jeżeli odrzucisz propozycję przyjęcia stażu lub z własnej winy przerwiesz jego odbywanie, zostaniesz pozbawiony statusu osoby bezrobotnej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 53)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych

 

PROCEDURY na UW związane z odbywaniem stażu finansowanego przez urząd pracy

1. Absolwent, który chciałby odbywać staż w wybranej jednostce powinien przede wszystkim skontaktować się z osobą, która miałaby pełnić role opiekuna praktyki.

2. Należy skontaktować się z Biurem Karier UW, które przygotuje wniosek do właściwego urzędu.

3. Biuro składa wniosek podpisany przez Kanclerza UW wraz ze stosowną dokumentacją do urzędu pracy.

4. Po uzyskaniu informacji o przyznaniu stażu, dalsze procedury określa urząd pracy.

Stażysta rozpoczynając staż przechodzi szkolenie BHP. Jest zobowiązany do popisywania listy obecności i składania jej co miesiąc w urzędzie pracy, aby uzyskać wypłatę stypendium.

Prosimy jednostki UW o rozważenie możliwości przyjmowania swoich absolwentów na staże, dając niektórym okazję do przygotowania się do rekrutacji na studia doktoranckie.

 

Inne formy wsparcia bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowe urzędy pracy mogą zaoferować zarejestrowanym osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy różnorodne formy wsparcia. Poza stażami m.in. :

 • Dodatek aktywizacyjny
 • Finansowanie kosztów egzaminów i licencji
 • Pożyczka szkoleniowa
 • Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem
 • Dofinansowanie studiów podyplomowych
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • Prace społecznie użyteczne
 • Roboty publiczne
 • Prace interwencyjne
 • Przygotowanie zawodowe dorosłych
 • Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania

Informacje szczegółowe na temat poszczególnych form wsparcia, można znaleźć na stronie Zielonej Linii http://zielonalinia.gov.pl/default.aspx?docId=41 lub powiatowego urzędu pracy właściwego dla miejsca zamieszkania absolwenta.